Projekty

Sesuvy

  1. Sesuv Šance Řečica
  2. SAA ve vrtu IV306 Řečica
  3. SAA ve vrtu IV401 Řečica
  4. In-place inklinometry v hrázi VD Šance
  5. Kotvená pilotová stěny v Mostech u Jablunkova
  6. Náklonoměry na sloupu VN - Třinec - Kanada
  7. Měření přesné inklinomterie
  8. Měření změn axiálních napětí na vysokotlakých plynovodech
  9. Tenzometry na ropovodu Oleoducto Norperuano (Peru)

Sesuv Šance Řečica

Sesuv Recica

Sesuv Šance Řečica je jeden z nejdéle sledovaných sesuvů v ČR. V nedávné době byla horní část sesuvu odtěžována a materiál byl používán pro stabilizaci sesuvu zatěžovací lavicí u jeho paty.

V současnoti je sesuv monitorován různými typy instrumentů od inklinomterických měření až po automatické měření s dálkovým přenosem měřených dat, vizualizací výsledků na Internetu a vyhlašování varovných stavů.

Automaticky jsou nebo byly měřeny následující instrumenty:
- 2 x tyčový extensometr napojený na snímač dráhy s velkým rozsahem Geokon 4427
- srážkoměr doplněný o nástavec s nemrznoucí směsí pro měření srážek i v zimním obdobi
- piezometr Geokon 4500ALV měřící hladinu podzemní vody
- 2 x in-place inklinometr Measurand SAA (viz níže)
- řetězec 5 kusů biaxiálních in-place inklinometrů Geokon 6150-B

 

Fotogalerie - Řečica Nahoru

SAA ve vrtu IV306 Řečica

SAA ve vrtu IV306

Pro kontinuální měření pohybu sesuvu Šance Řečica jsme použili instrument ShapeArray (SAA) kanadské firmy Measurand. Jedná se o pružně spojené segmenty (trubky) dlouhé 30 nebo 50 cm, které jsou vybaveny třemi náklonoměry v osách x, y, z. Průměr snímače je 24 mm. Instaluje se do PVC trubky o vnitřním průměru 27 mm.

Instalaci ve vrtu IV306 jsme provedli na základě výsledků měření inklinometrie ve stejném místě. Znali jsme tedy hloubku smykové zóny. Snímač SAA o délce 6 metrů (20 segmentů o délce 30cm) jsme nainstalovali do hloubky 13 - 19 metrů, abychom pokryli smykovou zónu s přesahem na obě strany.

SAA IV306.pdf
SAA IV306 English.pdf
SAA IV306 VDV-CaseStudy.pdf

 

Fotogalerie - SAA IV306 Nahoru

SAA ve vrtu IV401 Řečica

SAA ve vrtu IV401

Po dobré zkušenosti s nainstalovaným snímačem SAA ve vrtu IV306 jsme přistoupili k instalaci ve vrtu IV401 nad těženým prostorem sesuvu Šance Řečica.

Tentokrát jsem neznali hloubku smykové plochy, a proto jsme použili snímač SAA o celkové délce 17 metrů (34 segmentů po 50cm), který jsme nainstalovali do hloubky 1 - 18 metrů.

Přibližně 10 měsíců po instalaci se během letních dešťů aktivoval pohyb svahu. Pomocí obou snímačů SAA měříme a vyhodnocujeme jak kumulativní změny horizonatální deformace vrtu (změna tvaru vrtu), tak horizontální deformace jednotlivých segmentů. Data z měření odcházejí v pravidelných intervalech na server, kde jsou automaticky importována do SQL databází a pomocí vizualizačního software Vista Data Vision zpřístupněna po zadání přihlašovacího jména a hesla zákazníkovi. Na serveru jsou počítány a také zobrazovány rychlosti nárůstu horizontální deformace na jednotlivých segmentech za 24 hodin. Na tento údaj je navázán systém vyhlašování varovných stavů, který je prováděn automaticky formou e-mailové zprávy do schránek odpovědných osob.

SAA IV401.pdf

 

Fotogalerie - SAA IV401 Nahoru

In-place inklinometry v hrázi VD Šance

In-place inklinometry

V rámci kontroly stabily vzdušního líce hráze vodního díla Šance jsme nainstalovali systém in-place inklinometrů Geokon 6150 do 30 metrů hlubokých vrtů umístěných na koruně hráze.

Do každého vrtu byl navržen a později nainstalován řetězec in-place inklinomterů o úsecích dlouhých 2 metry. Celkem je ve vrtu 14 úseku v hloubce 1-29 metrů. V každém úseku je použitý adresovatelný dvouosý MEMS náklonoměr. Výhodou Adresovatelného systému náklonoměrů je, že od všech 14 snímačů ve vrtu vede pouze jeden kabel do dataloggeru.

Výsledky automatického měření jsou vizualizovány a přístupné na Internetu pomocí software Vista Data Vision .

 

Fotogalerie - In-place inklinometry Nahoru

Kotvená pilotová stěny v Mostech u Jablunkova

Mosty u Jablunkova

V rámcí geologického průzkumu a později i stavby obchvatu Mostů u Jablunkova jsme realizovali geotechnický monitorovací systém. Důvodem byl návrh a realizace 640 metrů dlouhé kotvené pilotové stěny, která měla stabilizovat zářez silnice v nestabilních podmínkách flyšových souvrství.

Nainstalovali jsme a po té měřili 16 inklinometrických vrtů z nichž 3 jsou umístěny ve svahu nad pilotovou stěnou a 13 vrtů v pilotové stěně. Všech 13 vrtů ve stěně je podvrtáno 8 metrů pod patu pilot.

Ve stejných profilech jako inklinomterické vrty v pilotové stěně je nainstalováno 22 strunových dynamometrů Geokon 4900 Load Cells, které měří předpětí lanových kotev na horní i spodní převázce

V rámci stavby jsme dodávali drenážní PVC pažnice americké firmy Aardvark Corporation, které mají průměr 2 palce a stěrbiny pouze v horním profilu kruhového průřezu s cílem odvést veškerou nasbíranou podzemní vodu mimo svah nad pilotovou stěnou. Systém drenážních vrtů dosahuje celkové délky přibližně 1400 metrů.

Pro kontrolu funkčnosti drenážního systému jsme nainstalovali 17 automatických měřičů hladiny podzemní vody - piezometrů Geokon 4500S, jeden referenční barometr Geokon 4580 a 18 jednokanálových dataloggerů Geokon 8001 LC-1.

 

Fotogalerie - Pilotová stěna Nahoru

Náklonoměry na sloupu VN - Třinec - Kanada

Třinec-Kanada

Pro měření stabilty stožáru vysokého napětí nad odlučnou hranou sesuvu jsme použili dva jednoosé strunové náklonoměry Geokon 6350 nainstalované ve dvou na sebe kolmých vertikálních rovinách a 2 jednokanálové dataloggery Geokon 8001 LC-1.

 

Fotogalerie - Náklonoměry Nahoru

Měření přesné inklinomterie

Inklinometrie

K měření přesné inklinometrie používáme inklinometr Geokon Model 6000. K dispozici máme 2 čtečky se záznamem měření Geokon GK-603, GK-604 a sondu s kompasem pro měření spirality drážek inklinometrických pažnic.

V době sestavování těchto stránek jsem měření provedl v téměř 100 vrtech na 24 lokalitách. Celková délka proměřených vrtů překročila 57km a počet opakovaných měření již přesáhl 1200. Tento počet odpovídá více než 192000 odečtům inklinometrické sondy.

 

Fotogalerie - Inklinometrie Nahoru

Měření změn axiálních napětí na vysokotlakých plynovodech

Projekty - Plynovody Ropovody - Automatické měření změn axiálních napětí Nahoru

Tenzometry na ropovodu Oleoducto Norperuano (Peru)

Projekty - Zahraničí - Oleoducto Norperuano Nahoru