Projekty

Zahraničí

 1. Stavba trasy 4 metra Káhira - Giza (Egypt)
 2. Odkalovací nádrž dolu Padcal (Filipíny)
 3. Hydroprojekt Quiteracsa (Peru)
 4. Misicuni (Bolívie)
 5. Rogun (Tádžikistán)
 6. Upper Paunglaung (Myanmar)
 7. Sajano Šušenskaja (Sibiř)
 8. Důl Toquepala (Peru)
 9. Stanice metra Admiralty (Hongkong)
 10. Inklinometrie Constanta (Rumunsko)
 11. Optické snímače Ostroveni (Rumunsko)
 12. Tenzometry na ropovodu Oleoducto Norperuano (Peru)


Stavba trasy č.4 metra Káhira - Giza (Egypt)

Cairo

Byl jsem požádán výrobcem snímačů pro geotechnický monitoring Geokon, abych vyškolil jejich zákazníka, pracovníky geomonitoringu stavby metra v Káhiře, v instalaci dodaných snímačů a dataloggerů.

Jednalo se o instrumentaci armovacích košů podzemních stěn, které byly součástí budování nových stanic metra. Podzemní stěny dosahovaly hloubky až 60 metrů a armovací koše byly při zasouvání do vyfrézovaných lamel postupně svařovány až ze 4 kusů, což vyžadovalo zvýšenou ochranu při manipulacích s kabely a hydraulickými hadicemi od instalovaných snímačů z nižsích segmentů zapouštěných košů.

Do armovacích košů byly před zapuštěním do vyfrézovaných lamel nainstalovány tenzometry, tlakové buňky, případně ocelové trubky pro pozdější instalaci inklinometrických pažnic. Po zapuštění košů před betonáží jsme aktivovali tlakové buňky "Jackout Pressure Cells" pomocí hydraulické pumpy (buňky byly zatlačeny do stěny lamely, aby byly v kontaktu s horninou). Do vystrojených inklinometrických vrtů jsme nainstalovali řetězce in-place inklinometrů a zapojili do multikanálových dataloggerů, které provádějí automatická měření v nastaveném intervalu. Některé inklinometrické vrty jsou měřeny přenosnou inklinometrickou sondou.

Pracovali jsme na stanicích číslo 2 - HADAEK AL AHRAM, 3 - EL NASR, 4 - GRAND EGYPTIAN MUSEUM, 6 - AL AHRAMAT a v prostoru větrací šachty na konci tunelů za stanicí č.1. Instalovali jsme nebo jsme používali:

 1. In-place inklinomtery Geokon Model 6180
 2. Multikanálové dataloggery Geokon Model 8600 pro měření řetězců in-place inklinometrů
 3. Tlakové buňky "Jackout Pressure Cells" Geokon Model 4820
 4. Tenzometry do betonu Geokon Model 4200
 5. Dynamometry - Load Cells Geokon Model 4900
 6. Inklinometrické pažnice Geokon Model 6400
 7. Přenosné inklinometrické sondy Geokon Model GK-604D
 8. Ruční odečítací jednotky Geokon Model GK-406

Níže najdete přehledné video, které jsem našel na YouTube a pár fotografií z popisovaných prací.

Video ze stavby stanic metra na YouTube

 

Fotogalerie - Kahira Nahoru

Odkalovací nádrž dolu Padcal (Filipíny)

Padcal

Na monitorovacím systému měřící hráz a přeliv odkolavací nádrže dolu na zlato na ostrové Luzon na Filipínách nefungovalo spojení mezi dataloggery a počítačem.

Systém na lokalitě nainstalovala kanadská společnost GKM Consultants Inc., která mě také na lokalitu vyslala za účelem provedení opravy.

 

Fotogalerie - Padcal Nahoru

Quiteracsa - stavba podzemní hydroelektrárny (Peru)

Quiteracsa

Během výstavby vodní elektrárny Quiteracsa v pohoří Cordillera Blanca v Peru jsem praktickými ukázkami zaučoval peruánské partnery jak instalovat snímače Geokon. Jednalo se o instalaci piezometrů, víceúrovňových tyčových extensometrů a dynamometrů (Load Cells) v kaverně pro generátory. Později byly instalovány shodné snímače i v kaverně pro transformátory. Kaverny byly přístupné 600m dlouhým tunelem. Multilevel piezometry v hloubkách 21, 15 a 5 metrů a víceúrovňové tyčové extensometry v hloubkách 15, 10, 5 a 2 metry byly osazovány do subhorizontálních a dovrchních vertikálních vrtů a po instalaci zacementovány.

Všechny snímače byly zapojeny do multiplexerů a dataloggerů, pro které jsem sestavil program měření. Programování dataloggerů bylo také předmětem druhé a třetí navštěvy projektu.

Celkem bylo na lokalitě nainstalováno: 26 čtyřúrovňových extensometrů Model A-6 MPBX se 104 snímači dráhy Model 4450-200mm, 16 multilevel piezometrů Model 4500MLP, 4 Load Cells Model 4900, 3 multikanálové dataloggery Model Micro-1000 a 9 16-ti kanálových multiplexerů Model 8032.

 

Fotogalerie - Quiteracsa Nahoru

VD Misicuni (Bolívie)

Misicuni

Stavba vodního díla Misicuni se nachází v Bolívii poblíž města Cochabamba (na tzv. Altiplano Chochabambino) ve výšce 4000 m.n.m. Jedná se o 128 m vysokou propustnou hráz s vnitřním filtrem a návodním betonovým tešněním.

Během výstavby vodního díla Misicuni jsme byli supervizí přizvání k zaučení obsluhy v instalaci snímačů sedání Geokon 4650 a řetezce vzájemně propojených extensometrů do zemin (Soil Extensometers) Geokon 4435, které byly instalovány napříč hrází.

 

Fotogalerie - Misicuni Nahoru

Rogun - stavba vodního díla (Tádžikistán)

Rogun

Současná stavba nejvyšší sypané hráze na světě se nachází na řece Vachš a měla by vyrůst do výšky 335 m.

Běhěm mé první a druhé návštěvy na stavbě jsem zaučoval asi dvacetičlenný personál v přípravě, skládání, instalaci a obsluze různých snímačů Geokon. Převážně se jednalo o tyčové extensometry s hydraulickými kotvami Model 1250 A-5, přesné vícebodové systémy sedání Model 4675, pásmový extensometr Model 1610, inklinometr Model GK-604D, tenzometry do betonu Model 4200, tlakové buňky do betonu Model 4850, multikanálové dataloggery Model Micro-1000 a 8600 včetně obslužného softwaru Multilogger a LoggerNet.

V rámci mé třetí navštěvy na stavbě bylo úkolem prověřit funkčnost 116 kusů 16-ti kanálových multiplexerů, které byly z různých míst podzemních kaveren a tunelů přemístěny do dvoupodlažní místnosti sousedící s velínem budované hydrocentrály. Celkem se jednalo o cca 1850 zapojených strunových snímačů. Následujícím krokem bylo připojení těchto multiplexerů do pěti multikanálových dataloggerů postavených na modulech Campbell Scientific CR6, logicky zorganizovat topologii celého systému, propojit multiplexery do sítě "daisy chain", napsat programy pro dataloggery, ustanovit systém a názvy datových souborů, které vznikají v dataloggerech, porovnat automatické měření s ručním měřením prováděným doposud na přepínacích panelech v multiplexerech, abychom vyloučili chyby v zapojení a programech a nakonec spojit všech pět dataloggerů do sítě Ethernet, aby byly přístupné z jednoho počítače ve stejné síti.

 

Fotogalerie - Rogun Nahoru

Upper Paunglaung - stavba vodního díla z válcovaného betonu - RCC (Myanmar)

Barma

Během stavby vodního díla jsem zaučoval obsluhu v instalaci snímačů a programování dataloggeru. Vodní dílo se nachází východně od hlavního města Naypyidaw na řece Paunglaung. Hráz byla budována jako gravitační z válcovaného betonu.

Do tělěsa hráze jsme instalovali deformetry Geokon 4430 a snímače napětí v betonu Geokon 4370. Všechny kabely od deformmetrů (15 kusů v jedné vrstvě betonu) byly zavedeny do budované inspekční stoly ve stejné úrovni a zapojeny do multiplexeru Geokon 8032 a vícekanálového dataloggeru Geokon Micro-1000. Před kladením další vrsty betonu bylo spuštěno měření.

 

Fotogalerie - Upper Paunglaung Nahoru

Sajano Šušenskaja - instalace snímačů na vodním díle (Sibiř)

Sayan

Na vodním díle na horním toku řeky Jenisej jsem zaučoval obsluhu ve skládání a instalaci tyčových extensometrů Geokon A-3 se strunovými snímači dráhy Geokon 4450 ve zhlavích extensometrů.

Hráz vodního díla je 242 metrů vysoká a její koruna 1066 metrů dlouhá.

 

Fotogalerie - Sajano Šušenskaja Nahoru

Důl Toquepala - instalace piezometrů do 600m hlubokých vrtů (Peru)

Toquepala

V dole na měď, molybden, stříbro, rhenium, zlato, zinek v jižním Peru v provincii Tacna jsem pomáhal našim partnerům v instalaci piezometrů do velmi hlubokých vrtů. Důl byl v době instalace asi 900 metrů hluboký a horní části měl průměr 2,5 km.

Strunové piezometry Geokon 4500SH jsme instalalovali metodou fully grouted do 600 metrů hlubokých vrtů. Snímače byly podle požadavlu objednatele umístěny ve 3 třech hloubkových úrovních. Snímače jsme zapouštěli postupně do vrtu zafixované na cementační trubce v požadovaných hloubkových úrovních. Cementační trubka zůstala po cementaci ve vrtu.

Měření je prozatím prováděno čtyřkanálovými dataloggery Geokon LC-2x4. Do budoucna se připravuje projekt bezdrátového propojení 16 vrtů a vizualizace měřených dat on-line.

 

Fotogalerie - Toquepala Nahoru

Stanice metra Admiralty - snímače sedání (Hongkong)

Hongkong

Návštěva stanice metra Admiralty v Hongkongu spočívala v revizi již nainstalovaného systému přesných měřidel sedání Geokon 4675, které mají sloužit k měření vertikálních deformací ve stávající stanici během výstavby nové stanice v nižší úrovni.

Z revize a z jednání s vedením hongkongského metra a vedením stavby vzešel soubor doporučení pro instalaci následující části projektu.

 

Fotogalerie - Admiralty Nahoru

Constata - instalace "Sister Bars" a zaučení pro měření inklinometrie (Rumunsko)

Constanta

V rumunském přístavu Constanta jsem zaučoval zákazníka v programování dataloggeru Geokon LC-2x16 a v instalaci tenzometrů "Sister bars" Geokon 4911 do armovacího koše piloty.

Pod opěrnou stěnou v blízkosti přístavu jsem klienta zaučil v inklinometrickém měření v již připravených vrtech a následně v interpretaci získaných inklinometrických dat.

 

Fotogalerie - Constanta Nahoru

Ostroveni - instalace tlakových buňek s optickými snímači (Rumunsko)

Ostroveni

Na lokalitě Ostroveni ve městě Ramnicu Valcea v Rumunsku jsem měl možnost se seznámit s optickými snímači. Jednalo se o instalaci tlakových buněk Geokon do betonových zákadů stavby. Tlakové buňky nebyly vybaveny standardním strunovým tlakovým snímačem, ale optickým snímačem (Fiber Optics).

K měřením jsme museli použít měřící zařízení výrobce tlakového snímače OpSens.

Zákazníka jsem naučil, jak instalovat tlakovou buňku do betonu, jak po uzrání betonu tlakovou buňku dálkově opět natlakovat, aby byla v kontaktu s betonem a také používat měřící aparaturu pro optické snímače.

 

Fotogalerie - Ostroveni Nahoru

Tenzometry na ropovodu Oleoducto Norperuano (Peru)

Norperuano

V džungli severního Peru v provoncii Amazonas jsme instalovali 6 profilů měření změn axialních napětí na ropovodu, který vede z Amazonie přes Andy na pobřeží Tichého Oceánu.

K měření byly použity bodově přivařitelné strunové tenzometry. Místa instalace byla určena na základě naměřených deformací tělěsa potrubí zjištěných sondou Geopig a vizuální kontrolou lokality, zda se nachází v místě případných svahových pohybů.

Těsně před naší návštěvou se dal do pohybu sesuv, který ovlivnil i tělěso ropovodu. V místě sesuvu jsme také nainstalovali dva profily měření změn axiálních napětí.